[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách du lịch quốc tế tại khách sạn Green Plaza - Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách du lịch quốc tế tại khách sạn Green Plaza - Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Lý do hình thành đề tài.
1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu.
1.3. Phương pháp nghiên cứu.
1.4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.
1.5. Bố cục đề tài.
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ.
2.2. Chất lượng dịch vụ.
2.3. Sự hài lòng của khách hàng.
2.4. Chất lượng dich vụ và sự hài lòng của khách hàng.
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
3.1. Thiết kế nghiên cứu.
3.2. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết.
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Thông tin mẫu nghiên cứu.
4.2.Thống kê mô tả.
4.3. Đánh giá các thang đô.
4.4. Phân tích các nhân tố khẳng định (CFA).
4.5. Hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu.
4.6. Đánh giá độ phù hợp của mô hình nghiên cứu lý thuyết bằng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM).
4.7.Kiểm định Bootstrap (n = 1.000).
4.8. Kiểm định giả thuyết.
Chương 5: KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan