[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Ngân hàng thương mại và hoạt động TD của NHTM.
1.2. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.
1.3. Phân tích rủi ro tín dụng của NHTM.
KẾT LUẬN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA CHƯƠNG 1
Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM
2.1. Khái quát về chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam.
2.2. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng ở chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam   thời gian qua.
2.3. Đánh giá thực trạng phân tích rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam.
KẾT LUẬN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA CHƯƠNG 2
Chương 3: HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG
3.1. Các giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới.
3.2. Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích rủi ro tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan