[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năng suất lao động tại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1998-2010

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năng suất lao động tại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1998-2010
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ VÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG
1.1. Cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
1.2. Năng suất lao động.
1.3. Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và năng suất lao động.
1.4. Phương pháp đo lường tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năng suất lao động.
Chương 2: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 1998 – 2010
2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội tỉnh.
2.2. Kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và năng suất lao động theo ngành của tỉnh Quảng Nam gia đoạn 1998 – 2010.
2.3. Phân tích tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến tăng trưởng năng suất lao động tỉnh Quảng Nam gia đoạn 1998 – 2010.
Chương 3: BÀN LUẬN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
3.1. Bàn luận về kết quả nghiên cứu.
3.2. Hàm ý chính sách.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan