[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Kon Tum
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
4. Phương pháp nghiên cứu.
5. Kết cấu luận văn.
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại.
1.2. Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại.
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐT&PT TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2006 – 2010
2.1. Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng ĐT&PT tỉnh Kon Tum.
2.2. Môi trường hoạt động kinh doanh giai đoạn 2006 – 2010.
2.3. Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng của Ngân hàng ĐT&PT tỉnh Kon Tum.
2.4. Phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐT&PT TỈNH KON TUM
3.1. Định hướng hoạt động giai đoạn 2011 – 2013.
3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan