[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP FDI TẠI CÁC KCN
1.1. Khái niệm về khu công nghiệp và DN FDI.
1.2. Các vấn đề về sử dụng lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng lao động trong các doanh nghiệp FDI.
Chương 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP FDI TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
2.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và thị trường lao động tỉnh Quảng Nam.
2.2. Các khu công nghiệp và tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
2.3. Thực trạng sử dụng lao động trong các doanh nghiệp FDI tại các KCN trên địa bàn tỉnh.
2.4. Đánh giá chung.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP FDI TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
3.1. Dự báo tình hình thị trường lao động của Quảng Nam trong thời gian tới và nhu cầu lao động tại các doanh nghiệp FDI tại KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
3.2. Mục tiêu và định hướng giái pháp về quản lý và hỗ trợ sử dụng lao động trong các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh.
3.3. Một số giải pháp trong quản lý và hỗ trợ nhà nước đối với sử dụng lao động trong các doanh nghiệp FDI tại các KCN trên địa bàn tỉnh.
3.4. Kiến nghị và đề xuất.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan