[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến sự gắn kết công việc của nhân viên một số doanh nghiệp công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến sự gắn kết công việc của nhân viên một số doanh nghiệp công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1 Lý do nghiên cứu đề tài
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.3 Phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
1.4 Ý nghĩa của đề tài
1.5 Kết cấu của báo cáo nghiên cứu
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1 Định nghĩa về lãnh đạo
2.2 Các lý thuyết về lãnh đạo phân loại theo cách tiếp cận
2.2.1 Tiếp cận theo đặc điểm cá nhân
2.2.2 Tiếp cận theo hành vi
2.2.3 Tiếp cận theo tình huống
2.2.4 Tiếp cận toàn diện
2.3 Phong cách lãnh đạo chuyển tác
2.4 Phong cách lãnh đạo chuyển dạng
2.5 Gắn kết công việc
2.6 Các nghiên cứu trước
2.7 Các giả thuyết nghiên cứu và Mô hình nghiên cứu
2.7.1 Giả thuyết nghiên cứu
2.7.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.1 Quy trình nghiên cứu
3.2 Phương pháp nghiên cứu
3.2.1 Phương pháp và công cụ thu thập thông tin định tính
3.2.2 Phương pháp và công cụ thu thập thông tin định lượng
3.3 Xây dựng thang đo
3.3.1 Thang đo phong cách lãnh đạo chuyển dạng
3.3.2 Thang đo sự gắn kết công việc
3.4 Dữ liệu nghiên cứu
3.4.1 Mẫu nghiên cứu
3.4.2 Cách thu thập và xử lý dữ liệu nghiên cứu
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Thống kê mô tả
4.1.1 Thống kê mô tả mẫu khảo sát
4.1.2 Thống kê mô tả các biến định lượng
4.2 Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha
4.3 Kiểm định độ giá trị hội tụ và phân biệt bằng phân tích nhân tố khám phá
4.3.1 Phân tích nhân tố thang đo phong cách lãnh đạo chuyển dạng
4.3.2 Phân tích nhân tố thang đo gắn kết công việc của nhân viên
4.4 Kiểm định giả thuyết và mô hình nghiên cứu qua phân tích hồi quy
4.4.1 Phân tích hệ số tương quan
4.4.2 Đánh giá và kiểm định độ phù hợp của mô hình
4.5 Kiểm tra các giả định của mô hình hồi quy
4.5.1 Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến
4.5.2 Giả định phân phối chuẩn của phần dư
4.5.3 Kiểm tra tính độc lập của sai số
4.6 Kiểm định các giả thuyết của mô hình
4.7 Thảo luận kết quả
4.7.1 Yếu tố Kích thích trí tuệ
4.7.2 Yếu tố Ảnh hưởng lý tưởng (hành vi và phẩm chất)
4.7.3 Yếu tố thúc đẩy cảm hứng
4.7.4 Yếu tố quan tâm cá nhân
4.8 Kiểm định sự bằng nhau của giá trị trung bình tổng thể con
4.8.1 Sự khác biệt về giới tính
4.8.2 Kiểm định One way ANOVA
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 Kết luận
5.2 Đề xuất, kiến nghị
5.2.1 Nhân tố “Kích thước trí tuệ”
5.2.2 Nhân tố “Quan tâm cá nhân”
5.2.3 Nhân tố “Ảnh hưởng lý tưởng (về hành vi)”
5.2.4 Nhân tố “Ảnh hưởng lý tưởng (về phẩm chất)”
5.2.5 Nhân tố “Thúc đẩy cảm hứng”
5.3 Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan