[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp đường Khau Ra - Quang Trung huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp đường Khau Ra - Quang Trung huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn
MỤC LỤC
Phần 1 MỞ ĐẦU
Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Khái quát về công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng
2.1.1. Các khái niệm cơ bản
2.1.1.1. Bồi thường
2.1.1.2. Hỗ trợ
2.1.1.3. Giải phóng mặt bằng
2.1.1.4. Tái định cư
2.1.2. Đặc điểm của quá trình bồi thường và GPMB
2.1.2.1. Tính đa dạng
2.1.2.2. Tính phức tạp
2.1.3. Những yếu tố tác động đến công tác bồi thường và GPMB
2.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.2.1. Những văn bản của Chính phủ và cơ quan Trung Ương
2.2.2. Những văn bản của địa phương
2.2.3. Các văn bản pháp lý có liên quan đến dự án.
2.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.3.1. Công tác bồi thường và GPMB của một số nước và tổ chức quốc tế
2.3.1.1. Trung Quốc
2.3.1.2. Australia
2.3.1.3. Chính sách bồi thường và tái định cư của các tổ chức ngân hàng quốc tế
2.3.2. Công tác bồi thường GPMB ở Việt Nam
2.3.2.1. Thời kỳ 1993 đến 2003
2.3.2.2. Từ khi có Luật Đất đai 2003
2.3.3. So sánh chính sách tái định cư bắt buộc của ADB và Việt Nam
Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực xây dựngdự án
3.3.2. Đánh giá kết quả công tác bồi thường GPMB của dự án cải tạo, nâng cấp đường Khau Ra - Quang Trung, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
3.3.2.1. Tổng quan về dự án
3.3.2.2. Đánh giá kết quả bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất
3.3.3. Đánh giá kết quả chính sách hỗ trợ sau khi GPMB
3.3.4. Đánh giá công tác GPMB của dự án thông qua ý kiến của người dân
3.3.5. Những thuận lợi, khó khăn và một số giải pháp trong công tác bồi thường GPMB
3.3.5.1. Thuận lợi
3.3.5.2. Khó khăn
3.3.5.3. Giải pháp trong công tác bồi thường GPMB
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.1.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
3.4.1.2. Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp
3.4.2. Phương pháp xử lý thông tin, số liệu
3.4.3. Phương pháp phân tích số liệu
3.4.3.1. Phương pháp phân tích, so sánh
3.4.3.2. Phương pháp thống kê
Phần 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý
4.1.1.2. Địa hình địa mạo
4.1.1.3. Khí hậu, thủy văn
4.1.1.4. Các nguồn tài nguyên khác
4.1.1.5. Hiện trạng sử dụng đất của huyện
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của thành huyện Bình Gia
4.1.2.1. Về kinh tế
4.1.2.2. Về xã hội
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.1.3.1. Những thuận lợi
4.1.3.2. Những hạn chế
4.2. Đánh giá kết quả công tác bồi thường GPMB của dự án cải tạo, nâng cấp đường Khau Ra - Quang Trung, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
4.2.1. Vài nét về dự án
4.2.1.1. Vị trí
4.2.1.2. Quy mô
4.2.1.3. Diện tích, loại đất bị ảnh hưởng trong công tác BT & GPMB của Dự án
4.2.1.4. Tổng số hộ bị ảnh hưởng
4.2.2. Đánh giá kết quả bồi thường về đất và các tài sản gắn liền với đất tại khu vực giải phóng mặt bằng
4.2.2.1. Diện tích thu hồi các loại đất
4.2.2.2. Đánh giá kết quả bồi thường đất
4.2.2.3. Đánh giá kết quả BT cây cối và hoa màu
4.2.2.4. Đánh giá kết quả BT về tài sản, vật kiến trúc
4.3. Đánh giá kết quả chính sách hỗ trợ sau khi GPMB
4.3.1. Đánh giá về các chính sách hỗ trợ
4.3.2. Kinh phí bồi thường dự án
4.4. Đánh giá công tác GPMB của dự án thông qua ý kiến của người dân
4.5. Những thuận lợi, khó khăn và một số giải pháp trong công tác bồi thường GPMB
4.5.1. Thuận lợi
4.5.2. Khó khăn
4.5.3. Đề xuất một số giải pháp có tính khả thi và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác bồi thường GPMB
Phần 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan