[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng mô hình phân hoá bậc trung học trong giai đoạn cải cách giáo dục

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng mô hình phân hoá bậc trung học trong giai đoạn cải cách giáo dục
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
SUMMARY
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN THỨ NHÂT: MÔ HÌNH PHÂN HOÁ TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
I. ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN HÓA TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC TRÊN THẾ GIỚI
1.1. Khái niệm mô hình phân hóa trong giáo dục
1.2. Các cách thức thực hiện phân hóa trong giáo dục
II. MÔ HÌNH PHÂN BAN KẾT HỢP VỚI CÁC MÔN TỰ CHỌN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
2.1. Phân hoá trong giáo dục THPT của Pháp
2.2. Phân hoá trong giáo dục THPT của Nga
2.3. Phân hoá trong giáo dục THPT (Gymnasium) của Thụy Sĩ
2.4. Phân hoá trong giáo dục THPT của Italia
III. MÔ HÌNH PHÂN LUỒNG KẾT VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC TỰ CHỌN THEO CÁC ĐỊNH HƯỚNG CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
3.1. Phân hoá trong giáo dục THPT của Trung Quốc
3.2. Phân hoá trong giáo dục THPT của Hàn quốc
3.3. Phân hoá trong giáo dục THPT của Sinhgapo
3.4. Phân hóa trong giáo dục THPT của Tây Ban Nha
3.5. Phân hoá trong giáo dục THPT của Thụy Điển
3.6. Phân hoá trong giáo dục THPT của Hà Lan
3.7. Phân hoá trong giáo dục THPT của Đức
IV. MÔ HÌNH PHÂN HÓA TRONG GIÁO DỤC HOÀN TÒAN BẰNG CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN
4.1. Phân hoá trong giáo dục THPT của Hoa Kì
4.2. Phân hoá trong giáo dục THPT của Anh
4.3. Phân hoá trong giáo dục THPT của Nhật Bản
4.4. Phân hoá trong giáo dục THPT của Canada
4.5. Phân hoá trong giáo dục THPT của Niu Dilân
4.6. Phân hoá trong giáo dục THPT của Hungary
Kết luận phần thứ nhất
PHẦN THỨ HAI: QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN PHÂN HOÁ TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA MỘT SỐ NƯỚC
I. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN PHÂN HOÁ TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA PHÁP
1.1. Thời kì 1, 2 và 3: Từ đầu Công nguyên tới thời đế chế Napoléon
1.2. Thời kì 4: Từ thế kỉ thứ XIX đến nay
II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN PHÂN HOÁ TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA TRUNG QUỐC
2.1. Sơ lược về lịch sử phát triển giáo dục Trung học của Trung Quốc
2.2. Thực hiện phân hoá và phân luồng trong giáo dục Trung học phổ thông của Trung Quốc
2.3. Thiết kế và thử nghiệm chương trình cao trung mới
III. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN PHÂN HOÁ TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA NHẬT BẢN
3.1. Sơ lược về lịch sử phát triển giáo dục Trung học của Nhật Bản
3.2. Phân hoá trong giáo dục Trung học phổ thông của Nhật Bản
Kết luận phần thứ hai
PHẦN THỨ BA: MÔ HÌNH PHÂN HOÁ TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA VIỆT NAM
I. VIỆC THỰC HIỆN PHÂN HOÁ TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA VIỆT NAM
1.1. Giai đọan trước năm 1980
1.2. Giai đoạn từ năm 1980 đến nay: Thí điểm mô hình THPT phân ban
II. TÁC ĐỘNG CỦA SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẾN VIỆC PHÂN HOÁ TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
2.1. Các thành tố của phát triển kinh tế tác động đến phân hoá trong giáo dục Trung học phổ thông
2.2. Phát triển kinh tế tác động đến phân hoá trong giáo dục THPT ở nước ta
2.3. Một số vấn đề xã hội và việc phân hóa trong giáo dục
III. MÔ HÌNH PHÂN HOÁ TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA VIỆT NAM CHO GIAI ĐOẠN CẢI CÁCH GIÁO DỤC (SAU NĂM 2015)
3.1. Những định hướng đối với việc xây dựng mô hình phân hoá trong giáo dục THPT cho giai đoạn Cải cách giáo dục (sau năm 2015)
3.2. Thực hiện phân hoá trong giáo dục Trung học phổ thông theo các định hướng bằng các môn học tự chọn
Kết luận phần thứ ba
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan