[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Quang Lang huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Quang Lang huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở lý luận và những căn cứ pháp lý của công tác cấp GCNQSD đất
2.1.1. Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai
2.1.2. Cơ sở lý luận về cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính
2.1.3. Căn cứ pháp lý về cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính
2.2. Khái quát về công tác cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính
2.2.1. Đăng ký quyền sử dụng đất
2.2.2. Cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất
2.2.3. Hồ sơ địa chính
2.2.4. Vai trò của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.2.5. Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.2.6. Trình tự thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã.
2.3. Tình hình cấp GCNQSD đất trong cả nước
2.3.1. Sơ lược tình hình công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tỉnh Lạng Sơn
2.3.2. Sơ lược tình hình công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
3.3.2. Khái quát việc quản lý và sử dụng đất đai tại xã
3.3.3. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2014.
3.3.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
3.4. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Dân số, lao động và việc làm
4.1.4. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng
4.1.5. Nhận xét chung
4.1.6. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Quang Lang, huyện Chi Lăng , tỉnh Lạng Sơn
4.2. Khái quát việc quản lý và sử dụng đất đai của xã Quang Lang – huyện Chi Lăng – tỉnh Lạng Sơn
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan