[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tân Khánh huyện Phú Bình giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tân Khánh huyện Phú Bình giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học và pháp lí
2.1.1. Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai
2.1.2. Sơ lược về hồ sơ địa chính và cấp GCNQSDĐ
2.1.3. Cơ sở pháp lý của công tác cấp GCNQSDĐ
2.1.4. Quy trình cấp GCNQSDĐ
2.2. Tình hình cấp GCNQSD đất trong cả nước
PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm, thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều tra tình hình cơ bản của xã Tân Khánh
3.3.2. Tình hình quản lí và sử dụng đất của xã Tân Khánh, huyện Phú Bình
3.3.3. Đánh giá kết quả công tác đăng kí, cấp GCNQSD đất trên địa bàn xã Tân Khánh giai đoạn 2012 – 2014
3.4. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, Kinh tế - Xã hội xã Tân Khánh
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2014
4.2.2. Tình hình quản lý đất đai
4.3. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn xã Tân Khánh giai đoạn 2012 - 2014
4.3.1. Đánh giá tình hình cấp GCNQSD đất tại xã Tân Khánh theo loại đất giai đoạn 2012 – 2014
4.3.2. Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất theo thời gian tại xã Tân Khánh giai đoạn 2012 - 2014
4.3.3. Đánh giá kết quả cấp GCNQSD đất theo đối tượng của xã Tân Khánh, giai đoạn 2012 - 2014
4.4. Đánh giá chung công tác cấp GCNQSDĐ xã Tân Khánh giai đoạn 2012 - 2014
4.4.1. Thuận lợi
4.4.2. Khó khăn
4.4.3. Giải pháp khắc phục
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan