[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Thịnh Đức thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011-2013

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Thịnh Đức thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011-2013
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của công tác cấp giấy cứng nhận quyền sử dụng đất
2.1.1. Khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ địa chính
2.1.2. Nguyên tắc cấp GCNQSD đất
2.2. Cơ sở pháp lý của công tác cấp GCNQSD đất
2.2.1. Những căn cứ pháp lý của cấp GCNQSD đất
2.2.2. Nội dung quản lý nhà nước về đất đai
2.1.3. quyền của người sử dụng đất
2.3. Tình hình cấp giấy CNQSD đất trong cả nước và tỉnh Thái Nguyên
2.3.1. Tình hình cấp giấy CNQSD đất trong cả nước
2.3.2. Tình hình cấp GCNQSD đấttỉnh Thái Nguyên
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Thời gian và địa điểm
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều tra tình hình cơ bản của xã Thịnh Đức
3.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai của xã Thịnh Đức
3.3.3. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ của xã Thịnh Đức giai đoạn 2010 – 2013
3.3.4. Bài học kinh nghiệm trong công tác cấp GCNQSDĐ
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp so sánh
3.4.3. Phương pháp kế thừa bổ sung
3.4.4. Phương pháp tổng hợp phân tích tài liệu số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai của xã Thịnh Đức
4.2.1. Công tác quản lý đất đai của xã Thịnh Đức
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất
4.2.3. Kết quả cấp GCNQSDĐ tại xã Thịnh Đức tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013
4.3. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2013
4.3.1. Tài liệu phục vụ công tác cấp GCNQSDĐ
4.3.3. Kết quả cấp GCNQSDĐ giai đoạn 2011 – 2013 tại xã Thịnh Đức
4.3.4. Kết quả cấp GCNQSD đất cho các tổ chức của xã Thịnh Đức
4.4. Đánh giá sự hiểu biết chung của người dân xã Thịnh Đức về những quy định chung của đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4.5. Đánh giá thuận lợi, khó khăn và đề ra một số giải pháp cho công tác CGCNQSD đất của xã thịnh đức tp, thái nguyên
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan