[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Tức Tranh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014
MỤC LỤC
PHẦN 1 MỞ ĐẦU
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1 Cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học của công tác cấp GCNQSD đất
2.1.1 Khái niệm cấp GCNQSD đất
2.1.2 Cơ sở khoa học của công tác đăng kí đất đai cấp GCNQSD đất
2.2 Tình hình cấp GCNQSD đất của Việt Nam và huyện Phú Lương
2.2.1 Tình hình cấp GCNQSD đất của Việt Nam
2.2.2 Tình hình cấp GCNQSD đất của huyện Phú Lương
PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1.1 Đối tượng nghiên cứu
3.1.2 Phạm vi nghiên cứu
3.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2.1 Địa điểm nghiên cứu
3.2.2 Thời gian nghiên cứu.
3.3 Nội dung nghiên cứu
3.3.1 Điều kiện tự nhiên
3.3.2 Điều kiện kinh tế xã hội
3.3.3 Thực trạng công tác quản lý và sử dụng đất tại xã Tức Tranh
3.3.4 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất tại xã Tức Tranh giai đoạn 2012-2014
3.3.5 Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục nhằm đẩy mạnh công tác cấp GCNQSD đất xã Tức Tranh trong thời gian tới
3.4 Phương pháp nghiên cứu
3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2 Phương pháp so sánh
3.4.3 Phương pháp phỏng vấn
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Tức Tranh
4.1.1 Điều kiện tự nhiên
4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
4.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn xã Tức Tranh
4.2.1 Tình hình quản lý đất đai
4.2.2 Tình hình sử dụng đất
4.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất tại xã Tức Tranh giai đoạn 2012-2014
4.3.1 Đánh giá tình hình cấp GCNSD đất theo loại đất
4.3.2 Đánh giá tình hình cấp GCNQSD đất theo thời gian
4.3.3 Tổng hợp các trường hợp chưa được cấp GCNQSD đất của xã Tức Tranh giai đoạn 2012 – 2014
4.4 Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục nhằm đẩy mạnh công tác cấp GCNQSD đất xã Tức Tranh trong thời gian tới
4.4.1 Thuận lợi
4.4.2 Khó khăn
4.4.3 Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký,cấp GCNQSD đất trên địa bàn xã Tức Tranh - huyện Phú Lương – tỉnh Thái Nguyên
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan