[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Yên Lãng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Yên Lãng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1 Cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học của công tác cấp GCNQSD đất
2.1.1 Những căn cứ pháp lý của cấp GCNQSD đất
2.1.2 Cơ sở khoa học của công tác đăng kí đất đai cấp GCNQSD đất
2.1.3 Sơ lược về hồ sơ địa chính và công tác cấp GCNQSD đất
2.1.4 Những quy định về cấp GCNQSD đất
2.1.5 Mục đích, yêu cầu, đối tượng, điều kiện được cấp GCNQSD đất
2.2 Cơ sở khoa học của công tác đăng kí đất đai cấp GCNQSD đất
2.2.1 Nội dung quản lý nhà nước về đất đai
2.2.2 Trình tự thủ tục đăng kí đất đai và cấp GCNQSD đất
2.2.3 Thẩm quyền xét duyệt và cấp GCNQSD đất
2.3 Tình hình cấp GCNQSD đất của Việt Nam và huyện Đại Từ
2.3.1 Tình hình cấp GCNQSD đất của Việt Nam
2.3.2 Tình hình cấp GCNQSD đất của huyện Đại Từ
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1.1 Đối tượng nghiên cứu
3.1.2 Phạm vi nghiên cứu
3.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2.1 Địa điểm nghiên cứu
3.2.2 Thời gian nghiên cứu.
3.3 Nội dung nghiên cứu
3.3.1 Điều kiện tự nhiên
3.3.2 Điều kiện kinh tế xã hội
3.3.3 Thực trạng công tác quản lý và sử dụng đất tại xã Yên Lãng
3.3.4 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất tại xã Yên Lãng giai đoạn 2012-2014
3.4 Phương pháp nghiên cứu
3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2 Phương pháp so sánh
3.4.3 Phương pháp phỏng vấn
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Yên Lãng
4.1.1 Điều kiện tự nhiên
4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
4.2. Khái quát tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn xã Yên Lãng
4.2.1 Tình hình quản lý đất đai
4.2.2 Tình hình sử dụng đất
4.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất tại xã Yên Lãng giai đoạn 2012 - 2014
4.3.1 Đánh giá tình hình cấp GCNSD đất theo loại đất
4.3.3 Đánh giá tình hình cấp GCNQSD đất theo thời gian
4.3.4 Tổng hợp các trường hợp chưa được cấp GCNQSD đất của xã Yên Lãng giai đoạn 2012 – 2014
4.4 Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục nhằm đẩy mạnh công tác cấp GCNQSD đất xã Yên Lãng trong thời gian tới
4.4.1 Thuận lợi
4.4.2 Khó khăn
4.4.3 Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký, cấp GCNQSD đất trên địa bàn xã Yên Lãng - huyện Đại Từ – tỉnh Thái Nguyên
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan