[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất của huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất của huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.2. Khái quát về chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
2.2.1. Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
2.2.2. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất
2.2.3. Điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
2.2.4. Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất
2.2.5. Trình tự thủ tục thực hiện chuyển nhượng trên địa bàn huyện Văn Lãng – tỉnh Lạng Sơn
2.2.6 Nghĩa vụ tài chính trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất
2.3. Công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Việt Nam và một số nước trên thế giới
2.3.1. Công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở một số nước trên thế giới
2.3.2. Công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Việt Nam
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu của đề tài
3.4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp so sánh
3.4.3. Phương pháp phân tích, tổng hợp
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
3.4.5. Phương pháp chuyên gia
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội huyện Văn Lãng, tỉnh Lãng Sơn
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của huyện
4.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Văn Lãng
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất và biến động các loại đất
4.3. Đánh giá kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất của huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011- 2014
4.3.1. Đánh giá việc thực hiện chuyển nhượng QSD đất tại huyện Văn Lãng
4.3.2. Đánh giá kết quả chuyển nhượng QSD đất theo đơn vị hành chính
4.3.3. Diễn biến chuyển quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất qua các năm
4.3.4. Kết quả điều tra công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Văn Lãng – tỉnh Lạng Sơn
4.4. Những khó khăn, tồn tại trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất của huyện Văn Lãng
4.5. Đề xuất giải pháp hoàn thiện cho công tác chuyển nhượng nhà đất trên địa bàn huyện Văn Lãng
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan