[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
Phần 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Phần 2.TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài
2.2. Khái quát về chuyển nhượng quyền sử dụng đất
2.2.1. Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
2.2.2. Điều kiện để được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất
2.2.3. Một số quy định về nhận chuyển quyền sử dụng đất
2.2.4. Thời điểm được thực hiện các quyền chuyển quyền sử dụng đất
2.2.5. Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất
2.2.6. Trình tự; thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Nghị định 181/2004/NĐ-CP
2.2.7. Nghĩa vụ tài chính trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất
2.3. Sơ lược về tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam
2.3.1. Sơ lược về tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong cả nước
2.3.2. Sơ lược về tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
PHẦN 3.ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, thời gian và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phường Phan Đình Phùng
3.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất tại phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên
3.3.3. Đánh giá tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất của phường Phan Đình Phùng giai đoạn 2012 – 2014
3.3.4. Đánh giá việc thực hiện của cán bộ quản lý và sự hiểu biết của người dân phường Phan Đình Phùng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất
3.3.5. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn phường
3.3.6. Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy, nâng cao công tác thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thời gian tiếp theo
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu
3.4.3. Phương pháp phân tích, so sánh số liệu
3.4.4. Phương pháp chuyên gia
PHẦN 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của phường Phan Đình Phùng
4.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và cảnh quan môi trường
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến việc sử dụng đất đai
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất tại phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất của phường Phan Đình Phùng
4.2.2. Tình hình quản lí đất đai
4.3. Đánh giá kết quả công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất của phường Phan Đình Phùng giai đoạn 2012 - 2014
4.3.1. Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đơn vị hành chính
4.3.2. Đánh giá công tác chuyển nhượng QSD đất theo mục đích sử dụng đất
4.3.3. Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thời gian
4.4. Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất qua ý kiến của cán bộ địa chính và người sử dụng đất
4.4.1. Đánh giá công tác chuyển nhượng QSD đất qua ý kiến cán bộ địa chính
4.4.2. Đánh giá công tác chuyển nhượng QSDĐ qua ý kiến của người sử dụng đất
4.4.3. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác chuyển nhượng QSDĐ trên địa bàn phường Phan Đình Phùng giai đoạn 2012 - 2014
4.4.4. Những giải pháp chủ yếu thúc đẩy công tác thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thời gian tới
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan