[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá một số hoạt động có khả năng gây ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Cầu chảy qua địa bàn thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá một số hoạt động có khả năng gây ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Cầu chảy qua địa bàn thị xã Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.1.1. Một số khái niệm
2.1.1.2. Các thông số đánh giá chất lượng nước
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.2. Cơ sở thực tiễn
2.2.1. Thực trạng tài nguyên nước của Việt Nam
2.2.2. Thực trạng tài nguyên nước của tỉnh Bắc Kạn
2.3. Một số hoạt động có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Cầu
2.3.1. Các hoạt động sản xuất công nghiệp
2.3.2. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp
2.3.3. Các hoạt động sinh hoạt
2.3.4. Các hoạt động y tế
2.3.5. Các hoạt động làng nghề
2.3.6. Chất thải rắn
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.1.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp khảo sát, điều tra thực địa
3.3.2. Phương pháp kế thừa số liệu thứ cấp.
3.3.3. Thu thập các số liệu phân tích chất lượng nước sông Cầu
3.3.4. Phương pháp điều tra bảng hỏi.
3.3.5. Phương pháp xử lý số liệu, tổng hợp.
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế, xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý
4.1.1.2. Địa hình, địa mạo
4.1.1.3. Khí hậu
4.1.1.4. Thủy văn
4.1.1.5. Các nguồn tài nguyên
4.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội của thị xã Bắc Kạn
4.1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế
4.1.2.2. Các điều kiện về xã hội
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thị xã Bắc Kạn ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Cầu.
4.1.3.1. Thuận lợi
4.1.3.2. Khó khăn
4.2. Một số hoạt động có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Cầu đoạn chảy qua thị xã Bắc Kạn.
4.2.1. Các hoạt động sản xuất công nghiệp
4.2.2. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp
4.2.3. Các hoạt động sinh hoạt
4.2.4. Các hoạt động y tế
4.3. Thực trạng chất lượng nước và đánh giá mức độ ô nhiễm của nguồn nước.
4.3.1. Thực trạng chất lượng nước sông Cầu đoạn chảy qua thị xã Bắc Kạn
4.3.2. Đánh giá về mức độ ô nhiễm của sông Cầu đoạn chảy qua thị xã Bắc Kạn
4.4. Ý kiến người dân về tình hình sông Cầu chảy qua đoạn thị xã Bắc Kạn
4.5. Đề xuất giải pháp khắc phục, cải thiện và bảo vệ chất lượng nước sông Cầu chảy qua địa bàn thị xã Bắc Kạn.
4.5.1. Biện pháp quản lý
4.5.2. Biện pháp kỹ thuật
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan