[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá sức sống và khả năng thích nghi của đàn gà ISA BROWN giai đoạn nuôi hậu bị tại xã Khe Mo - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá sức sống và khả năng thích nghi của đàn gà ISA BROWN giai đoạn nuôi hậu bị tại xã Khe Mo - Đồng Hỷ - Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Đặc điểm sinh học về gia cầm
2.1.2. Đặc điểm của gà Isa brown
2.1.3. Nuôi dưỡng gà trong giai đoạn hậu bị
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước.
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2.2. Thời gian nghiên cứu.
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu
3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp theo dõi
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác chăn nuôi
4.1.2. Công tác thú y
4.1.3. Công tác chẩn đoán và điều trị
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Tỉ lệ nuôi sống
4.2.2. Khối lượng gà thí nghiệm qua các tuần tuổi
4.2.3. Sinh trưởng tuyệt đối và sinh trưởng tương đối
4.2.4. Khả năng sử dụng thức ăn của gà thí nghiệm
4.2.5. Tỷ lệ chọn gà lên đẻ
4.2.6. Chi phí chăn nuôi
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan