[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng thị trường bất động sản tại thị trấn Tây Đẳng huyện Ba Vì thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng thị trường bất động sản tại thị trấn Tây Đẳng huyện Ba Vì thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 – 2014
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài
2.1.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.2. Khái quát về bất động sản và thị trường bất động sản
2.2.1. Khái quát về thị trường
2.2.2. Khái quát về bất động sản
2.2.3. Khái quát thị trường bất động sản
2.3. Thực trạng thị trường bất động sản trên thế giới và ở trong nước
2.3.1. Thực trạng phát triển thị trường bất động sản ở nước ngoài
2.3.2. Sơ lược về thực trạng phát triển thị trường bất động sản ở trong nước
Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Tình hình cơ bản của thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên của thị trấn Tây Đằng
4.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội của thị trấn Tây Đằng
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội
4.1.4. Hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai của thị trấn Tây Đằng
4.1.5. Các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai tại thị trấn Tây Đằng
4.2. Biến động giá đất trong giai đoạn 2010 - 2014 trên địa bàn thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
4.2.1. Biến động giá các loại đất trong giai đoạn 2010-2014 tại thị trấn Tây Đằng
4.2.2. Biến động giá đất ở tại thị trấn Tây Đằng trong giai đoạn 2010-2014
4.2.3. Biến động giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại thị trấn Tây Đằng trong giai đoạn 2010-2014
4.3. Thực trạng hoạt động và diễn biến của thị trường bất động sản tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2014
4.3.1. Thực trạng giao dịch bất động sản tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội theo các hình thức chuyển quyền
4.3.2. Thực trạng đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Tây Đằng giai đoạn 2010 - 2014
4.3.3. Thực trạng về cung và cầu bất động sản tại thị trấn Tây Đằng
4.4. Những thuận lợi, khó khăn tồn tại và đề xuất một số giải pháp về phát triển thị trường bất động sản tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
4.4.1. Những tiềm năng, thuận lợi về thị trường bất động sản tại thị trấn Tây Đằng
4.4.2. Những khó khăn, tồn tại về thị trường bất động sản tại thị trấn Tây Đằng
4.4.3. Một số giải pháp để phát triển thị trường bất động sản thị trấn Tây Đằng trong tương lai
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan