[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Sơn Thịnh huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Sơn Thịnh huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Tình hình công tác PCCCR trên thế giới
2.2. Tình hình công tác PCCCR ở Việt Nam
2.3. Tổng quan điều kiện tư nhiên, kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên
2.3.2. Điều kiện kinh tế xã hội
PHẦN 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3 Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Quan điểm và cách tiếp cận của đề tài
3.3.2. Phương pháp thu thập
3.3.3. Phương pháp phân tích số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Đánh giá đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội ảnh hưởng tới công tác PCCCR
4.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên ảnh hưởng tới công tác PCCCR
4.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
4.2. Hiện trạng tài nguyên rừng và tình hình cháy rừng tại xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn (2009 – 2014)
4.2.1. Hiện trạng tài nguyên rừng xã Sơn Thịnh
4.2.2. Tình hình cháy rừng xã Sơn Thịnh
4.3. Nghiên cứu xác định phân vùng trọng điểm cháy rừng
4.3.1. Xác định mùa cháy rừng tại khu vực nghiên cứu
4.3.2. Phân vùng trọng điểm dễ cháy rừng tại địa phương
4.4. Đánh giá hiệu quả công tác phòng chống cháy rừng tại xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn (2009 – 2014)
4.4.1 Các công tác phòng chống cháy rừng chủ đạo
4.4.2. Một số luật và văn bản liên quan đến công tác PCCCR
4.4.3. Sự tham gia của người dân trong công tác phòng chống cháy rừng
4.4.4. Công tác tuyên truyền PCCCR xã Sơn Thịnh
4.4.5. Các biện pháp PCCCR tại địa phương
4.5. Đề xuất các giải pháp phòng chống cháy rừng hiệu quả
4.5.1. Các giải pháp PCCCR
4.5.2 Biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng
PHẦN 5. KẾT LUẬN, TỒN TẠI, KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan