[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học và ảnh hưởng của nó đến môi trường đất trồng chè tại xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học và ảnh hưởng của nó đến môi trường đất trồng chè tại xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.2. Tổng quan về đất trồng chè
2.2.1. Các loại đất trồng chè chính
2.2.2. Yêu cầu về tính chất của đất trồng chè
2.3. Cơ sở thực tiễn
2.3.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè trên thế giới
2.3.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè ở Việt Nam
2.3.3. Tình hình sử dụng thuốc BVTV trên thế giới
2.3.4. Tình hình sử thuốc BVTV ở Việt Nam
2.3.5. Tình hình sử dụng phân bón hóa học trên thế giới
2.3.6. Tình hình sử dụng phân bón hóa học ở Việt Nam
2.4. Một số nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc BVTV và phân bón hóa học đến môi trường đất và sức khỏe con người
2.4.1. Con đường thâm nhập vào cơ thể của thuốc BVTV
2.4.2. Ảnh hưởng của thuốc BVTV đến môi trường đất và sức khỏe con người
2.4.3. Ảnh hưởng của phân bón hóa học đến môi trường đất và sức khỏe con người
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp kế thừa
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp
3.4.3. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
3.4.4. Phương pháp điều tra xã hội học
3.4.5. Phương pháp lấy mẫu phân tích
3.4.6. Phương pháp phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm
3.4.7. Phương pháp phân tích tổng hợp và xử lý số liệu
3.4.8. Phương pháp so sánh
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Minh Lập – Huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2.Thực trạng sản xuất chè tại xã Minh Lập – Huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên
4.3. Tình hình quản lý sử dụng thuốc BVTV và phân hóa học cho cây chè tại khu vực điều tra
4.3.1. Tình hình quản lý thuốc BVTV và phân hóa học cho cây chè tại khu vực điều tra
4.3.2. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng thuốc BVTV và phân hóa học của khu vực vực xã Minh Lập - Huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên
4.3.3. Tình hình quản lý kinh doanh. Buôn bán thuốc BVTV và phân hóa học trên địa bàn xã Minh Lập – Huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên
4.4. Thực trạng sử dụng và hiểu biết của người dân về thuốc BVTV và phân hóa học
4.4.1. Tình hình sử dụng thuốc BVTV cho cây chè tại khu vực điều tra
4.4.2.Tình hình sử dụng phân hóa học cho cây chè tại khu vực điều tra
4.4.3. Thực trạng hiểu biết và cách sử dụng của người dân về thuốc BVTV
4.5. Đánh giá ảnh hưởng của thuốc BVTV và phân hóa học tới môi trường đất
4.6. Ảnh hưởng của thuốc BVTV và phân hóa học tới sức khỏe con người
4.7. Đề xuất một số biện pháp sử dụng hợp lý thuốc BVTV và phân bón hóa học
4.7.1. Biện pháp sử dụng hợp lý thuốc BVTV
4.7.2. Các cách bón phân hợp lý cho cây chè
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan