[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Tiền Phong thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 – tháng 6/2014


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Tiền Phong thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 – tháng 6/2014
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở pháp lý và khoa học của công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2.1.1. Cơ sở pháp lý của công tác ĐKĐĐ, cấp GCNQSDĐ
2.1.2. Điều kiện được đăng ký cấp GCNQSDĐ
2.1.3. Đối tượng được ĐKĐĐ, cấp GCNQSDĐ
2.1.4 Nguyên tắc cấp GCNQSDĐ
2.2. Cơ sở khoa học của công tác ĐKĐĐ, cấp GCNQSDĐ
2.2.1. Quy trình ĐKĐĐ, cấp GCNQSDĐ
2.2.2. Nhiệm vụ của các cấp trong công tác ĐKĐĐ, cấp GCNQSDĐ
2.3. Tình hình cấp GCNQSDĐ trong cả nước, tỉnh Quảng Ninh, thị xã Quảng Yên.
2.3.1. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong cả nước
2.3.2. Tình hình cấp GCNQSDĐ của tỉnh Quảng Ninh
2.3.3. Tình hình cấp GCNQSDĐ của thị xã Quảng Yên
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Thu thập số liệu thứ cấp
3.4.2. Thu thập số liệu sơ cấp
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất của xã Tiền Phong
4.2.1. Thực trạng công tác quản lý đất đai của xã
4.2.2 Tình hình sử dụng đất đai
4.3. Vài nét về công tác quản lý nhà nước về đất đai của xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
4.4.2. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mục đích sử dụng giai đoạn 2011-Tháng 6/2014
4.4.3. Đánh giá sự hiểu biết chung của người dân xã Tiền Phong về những quy định chung của đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4.5. Những thuận lợi, khó khăn và một số giải pháp khắc phục khó khăn cho công tác cấp GCNQSDĐ của xã Tiền Phong
4.5.1. Những thuận lợi
4.5.2. Khó khăn
4.5.3. Một số giải pháp khắc phục
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan