[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012-2014
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở lý luận
2.1.2. Cơ sở thực tiễn
2.1.3. Cơ sở pháp lý về công tác quản lý nhà nước về đất đai.
2.2. Khái quát về chuyển quyền sử dụng đất và các nội dung liên quan
2.2.1. Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai
2.2.2. Các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
2.2.3. Quy định về chuyển quyền sử dụng đất và các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
2.3. Sơ lược tình hình chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh lào cai nói chung và huyện bảo thắng nói riêng
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm
3.2.2. Thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Bảo Thắng
3.3.2. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về đất đai
3.3.3. Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất của huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012 - 2014
3.3.4. Những mặt tồn tại, hạn chế và phương hướng giải quyết.
3.3.5. Đánh giá sự hiểu biết của người dân huyện Bảo Thắng về chuyển quyền sử dụng đất
3.4. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên, kt- xh huyện bảo thắng
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Bảo Thắng
4.2. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lí nhà nước về đất đai
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012 - 2014
4.2.2. Công tác quản lý nhà nước về đất đai
4.3. Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện bảo thắng
4.3.1. Đánh giá kết quả bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất
4.3.2. Đánh giá kết quả góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất
4.3.3. Đánh giá kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất
4.3.4. Đánh giá kết quả cho thuê và cho thuê lại quyền sử dụng đất
4.3.5. Đánh giá kết quả thừa kế quyền sử dụng đất
4.3.6. Đánh giá kết quả tặng cho quyền sử dụng đất
4.3.7. Đánh giá kết quả thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất
4.4.1. Đánh giá sự hiểu biết của người dân huyện Bảo Thắng về những quy định chung của chuyển quyền sử dụng đất theo số liệu điều tra
4.4.2. Đánh giá sự hiểu biết của người dân huyện Bảo Thắng về các hình thức chuyển quyền sử dụng đất
4.5. Những mặt tích cực, điểm hạn chế tồn tại và hướng giải quyết đối với công tác quản lý hoạt động chuyển QSDĐ
4.5.1. Những mặt tích cực
4.5.2. Những tồn tại và hạn chế
4.5.3. Hướng giải quyết khắc phục
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan