[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều tra sinh trưởng làm cơ sở xây dựng mô hình sản lượng rừng keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) trồng tại xã Bế Triều huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Điều tra sinh trưởng làm cơ sở xây dựng mô hình sản lượng rừng keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) trồng tại xã Bế Triều huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng
MỤC LỤC
Phần 1 MỞ ĐẦU
Phần 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
2.1.1. Cơ sở khoa học
2.1.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.1.3. Những nghiên cứu ở Việt Nam
2.2. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.2.1. Điều kiện tự nhiên của khu vực nghiên cứu
2.2.2. Điều kiện dân sinh - kinh tế
2.2.3. Nhận xét chung
Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Công tác chuẩn bị
3.4.2. Công tác ngoại nghiệp
3.4.3. Công tác nội nghiệp
3.4.4. Phương pháp nghiên cứu mối quan hệ giữa các đại lượng xây dựng mô hình sản lượng
3.4.5. Phương pháp đánh giá và chọn phương trình thích hợp để xây dựng biểu sản lượng
3.4.6. Phương pháp kiểm nghiệm kết quả
Phần 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Kết quả nghiên cứu mốt số quy luật kết cấu lâm phần
4.1.1. Kết quả nghiên cứu quy luật phân bố số cây theo đường kính (N/D)
4.1.2. Kết quả nghiên cứu tương quan Hvn và D1.3
4.1.3. Kết quả nghiên cứu tương quan Dt và D1.3
4.2. Kết quả tính toán các chỉ tiêu điều tra cơ bản của lâm phần Keo lai
4.3. Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu sản lượng rừng với điều kiện lập địa (thông qua chỉ số cấp đất Si), mật độ hiện tại (N/ha) và tuổi lâm phần (A) làm cơ sở xây dựng biểu sản lượng
4.4. Kết quả chọn lọc, kiểm tra thích ứng của các phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các chỉ tiêu sản lượng với các nhân tố điều tra cơ bản
Phần 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan