[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ đến sức sản xuất của gà Isa brown thương phẩm giai đoạn hậu bị nuôi chuồng kín tại Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ đến sức sản xuất của gà Isa brown thương phẩm giai đoạn hậu bị nuôi chuồng kín tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI NÓI ĐẦU
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu sự di truyền các tính trạng sản xuất của gia cầm
2.1.2. Đặc điểm sinh học về gia cầm
2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sản xuất của gia cầm
2.1.4. Ảnh hưởng của mùa vụ tới khả năng sản xuất của gà
2.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của gia cầm
2.1.6. Sức sống và khả năng chống đỡ bệnh của gia cầm
2.1.7. Đặc điểm của phương thức nuôi chuồng kín
2.1.8. Đặc điểm của gà Isa brown
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm, thời gian
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Thực hiện đúng quy trình chăn nuôi đã đề ra của trại
3.4.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.5. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp theo dõi
3.6. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác giống
4.1.2. Công tác chăn nuôi
4.1.3. Công tác thú y
4.1.4. Kết luận về công tác phục vụ sản xuất
4.2. Kết quả chuyên đề khoa học
4.2.1. Tỷ lệ nuôi sống
4.2.3. Khả năng sinh trưởng gà thí nghiệm
4.2.4. Tỷ lệ đồng đều và biện pháp xử lý
4.2.5. Tiêu thụ thức ăn của gà thí nghiệm
4.2.6. Tình hình nhiễm một số bệnh ở gà thí nghiệm
4.2.7. Chi phí trực tiếp cho 1 gà hậu bị
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan