[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ đến sức sản xuất của gà Broiler Ross 308 nuôi chuồng kín tại xã Tân Cương thành phố Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ đến sức sản xuất của gà Broiler Ross 308 nuôi chuồng kín tại xã Tân Cương thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu sự di truyền các tính trạng sản xuất của gia cầm
2.1.2. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu khả năng sinh trưởng
2.1.3. Khả năng chuyển hóa thức ăn và các yếu tố ảnh hưởng
2.1.4. Khả năng cho thịt và các yếu tố ảnh hưởng
2.1.5. Sức sống và khả năng kháng bệnh
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
2.3. Vài nét về gà thí nghiệm
2.4. Quy trình điều khiển nhiệt độ trong chuồng kín
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu
3.4.2. Chỉ tiêu theo dõi
3.4.3. Phương pháp theo dõi
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Nội dung phục vụ sản xuất
4.1.2. Phương pháp tiến hành
4.1.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.2. Kết quả chuyên đề nghiên cứu khoa học
4.2.1. Kết quả theo dõi nhiệt độ và ẩm độ trong thời gian thí nghiệm
4.2.2. Kết quả theo dõi về nhiệt độ chuồng nuôi trong thời gian thí nghiệm
4.3. Tỷ lệ nuôi sống của đàn gà thí nghiệm
4.4. Sinh trưởng của gà Broiller Ross 308 thí nghiệm qua các tuần tuổi
4.4.1. Sinh trưởng tích lũy của gà qua các tuần tuổi
4.4.2. Sinh trưởng tương đối và sinh trưởng tuyệt đối của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi
4.5. Khả năng sử dụng và chuyển hóa thức ăn
4.5.1.Tiêu thụ thức ăn của gà qua các giai đoạn
4.5.2. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan