[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây giống Trám Đen (Canarium nigrum Engler) ghép tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến sự hình thành cây giống Trám Đen (Canarium nigrum Engler) ghép tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở nghiên cứu
2.1.1. Cơ sở khoa học tuyển chọn cây trội
2.1.2. Cơ sở khoa học của phương pháp ghép
2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.3. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.4. Một số thông tin về loài cây Trám Đen [2]
2.5. Tổng quan khu vực nghiên cứu
PHẦN 3: TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
3.5. Các bước tiến hành
3.5.1. Công tác ngoại nghiệp
3.5.2. Công tác nội nghiệp
PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
4.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí ghép đến sự hình thành của cây Trám đen ghép
4.1.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí ghép đến tỷ lệ cây sống
4.1.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí ghép đến sinh trưởng chiều dài chồi ghép
4.1.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí ghép đến số lá mới trên chồi ghép
4.1.4. Dự tính tỉ lệ xuất vườn của cây Trám đen ghép ở các công thức thí nghiệm về vị trí ghép
4.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi cành ghép đến sự hình thành của Trám đen ghép
4.2.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi cành ghép đến tỷ lệ sống của cây Trám đen ghép
4.2.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi cành ghép đến sinh trưởng chiều dài chồi của cây Trám đen ghép
4.2.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi cành ghép đến số lá mới trên chồi ghép
4.2.4. Dự tính tỉ lệ xuất vườn của cây Trám đen ghép ở các công thức thí nghiệm
4.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính gốc ghép và cành ghép đến sự hình thành của cây Trám Đen ghép
4.3.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính gốc ghép và cành ghép đến tỷ lệ cây sống của cây
4.3.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính gốc ghép và cành ghép đến sinh trưởng chiều dài chồi của cây Trám đen ghép
4.3.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính gốc ghép và cành ghép đến số lá mới trên chồi ghép
4.3.4. Dự tính tỉ lệ xuất vườn của cây Trám đen ghép ở các công thức thí nghiệm
PHẦN 5 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan