[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến khả năng ra rễ của hom cây Phay (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC) tại Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía Bắc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến khả năng ra rễ của hom cây Phay (Duabanga grandis flora Roxb.ex DC) tại Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía Bắc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
2.1.1. Cơ sở tế bào học
2.1.2. Cơ sở di truyền học
2.1.3. Sự hình thành rễ bất định
2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng ra rễ của hom
2.1.5. Những yêu cầu kĩ thuật cơ bản khi giâm hom
2.2. Tổng quan về loài cây nghiên cứu
2.2.1. Những nghiên cứu trên Thế giới
2.2.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam
2.3. Đặc điểm chung của Phay
2.4. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.4.1. Đặc điểm - vị trí địa hình, đất đai khu vực nghiên cứu
2.4.2. Đặc điểm khí hậu, thời tiết
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.5. Công tác ngoại nghiệp
3.6. Công tác nội nghiệp
PHẦN 4. KẾT QỦA VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
4.1. Ảnh hưởng của độ dài hom giâm đến tỷ lệ sống, khả năng ra rễ, ra chồi của cây Phay
4.1.1. Ảnh hưởng của độ dài hom giâm đến tỉ lệ sống của hom Phay
4.1.2. Ảnh hưởng của độ dài hom đến khả năng ra rễ của hom Phay
4.1.3. Ảnh hưởng độ dài hom giâm đến khả năng ra chồi của hom Phay
4.2. Ảnh hưởng của độ tuổi hom giâm đến khả năng ra rễ, tỷ lệ sống, ra chồi của cây Phay
4.2.1. Ảnh hưởng của độ tuổi hom giâm đến tỉ lệ sống của hom Phay
4.2.2. Ảnh hưởng của độ tuổi hom đến khả năng ra rễ của hom Phay
4.2.3. Ảnh hưởng độ tuổi hom giâm đến khả năng ra chồi của hom Phay
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan