[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý lâm sàng của bệnh do ấu trùng sán dây Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn gây nhiễm và lợn nhiễm tự nhiên tại Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý lâm sàng của bệnh do ấu trùng sán dây Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn gây nhiễm và lợn nhiễm tự nhiên tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Sán dây ký sinh ở chó và ấu trùng sán dây Cysticercus tenuicollis
2.1.2. Bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở một số loại gia súc
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNGVÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Vật liệu nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Nghiên cứu bệnh học bệnh Cysticercus tenuicollis trên lợn gây nhiễm
3.2.2. Nghiên cứu bệnh học bệnh Cysticercus tenuicollis trên lợn ở thực địa
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp xác định lợn nhiễm ấu trùng Cysticercus tenuicollis
3.3.2. Phương pháp nghiên cứu bệnh học bệnh ấu trùng Cysticercus tenuicollis
3.4. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Nghiên cứu bệnh học bệnh Cysticercus tenuicollis trên lợn gây nhiễm
4.1.1. Kết quả mổ khám lợn gây nhiễm
4.1.2. Triệu chứng lâm sàng chủ yếu của lợn bị bệnh Cysticercus tenuicollis do gây nhiễm
4.1.3. Sự thay đổi một số chỉ số huyết học lợn bị bệnh ấu trùng Cysticercus tenuicollis do gây nhiễm
4.1.4. Bệnh tích đại thể ở các khí quan có ấu trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh
4.1.5. Những biến đổi vi thể ở cơ quan có ấu trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh
4.2. Nghiên cứu bệnh học bệnh Cysticercus tenuicollis ở lợn trên thực địa
4.2.1. Tỷ lệ nhiễm ấu trùng Cysticercus tenuicollis ở lợn trên thực địa
4.2.2. Tỷ lệ các khí quan có ấu trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh ở lợn trên thực địa
4.2.3. Triệu chứng lâm sàng chủ yếu của lợn bị bệnh ấu trùng Cysticercus tenuicollis trên thực địa
4.2.4. Bệnh tích đại thể ở các khí quan có ấu trùng Cysticercus tenuicollis ký sinh
PHẦN 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan