[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một sô đặc điểm cấu trúc trạng thái rừng phục hồi IIA tại xã La Bằng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một sô đặc điểm cấu trúc trạng thái rừng phục hồi IIA tại xã La Bằng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
2.1.1. Các khái niệm có liên quan
2.1.2 Những nghiên cứu trên thế giới
2.1.3. Những nghiên cứu ở Việt Nam
2.1.4. Khái quát rừng phục hồi
2.1.5. Đánh giá chung
2.2. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.2.1. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu
2.2.2. Tình hình kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu
2.2.3. Tiềm năng phát triển về văn hóa - xã hội
2.2.4. Tiềm năng phát triển du lịch
2.2.5. Về phát triển quốc phòng, an ninh
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Nghiên cứu tài liệu
3.4.2. Phương pháp ngoại nghiệp
3.4.3. Phương pháp nội nghiệp
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Đặc điểm cấu trúc tổ thành sinh thái và mật độ cây gỗ của trạng thái rừng phục hồi IIA tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Kết quả nghiên cứu về cấu trúc tầng cây gỗ
4.1.2. Kết quả nghiên cứu mật độ tầng cây gỗ trạng thái rừng IIA tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
4.2. Đặc điểm cấu trúc ngang
4.2.1. Phân bố số cây theo cấp đường kính
4.2.2. Phân bố loài cây theo cấp đường kính
4.3. Đặc điểm cấu trúc đứng
4.3.1. Phân bố số cây theo cấp chiều cao
4.3.2. Phân bố loài cây theo cấp chiều cao
4.4. Đề xuất giải pháp kĩ thuật lâm sinh nhằm nâng cao hiệu quả rừng phục hồi IIA tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan