[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Hương Sơn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Hương Sơn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 – 2014
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở lý luận và khoa học
2.1.1. Lý luận về địa tô
2.1.2. Khái niệm về giá đất
2.1.3. Phân loại giá đất
2.2. Các phương pháp xác định giá đất
2.2.1. Phương pháp so sánh trực tiếp
2.2.2. Phương pháp thu nhập
2.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.3.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.3.1.1. Khái quát về thị trường đất đai Việt Nam
2.3.1.2. Đặc điểm của thị trường đất đai Việt Nam trong những năm vừa qua
2.3.2. Thị trường đất đai thế giới
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Thị Trấn Hương Sơn
3.3.2. Công tác quản lý đất đai Thị Trấn Hương Sơn
3.3.3. Giá đất ở trên địa bàn Thị Trấn Hương Sơn
3.3.3.1. Giá đất ở theo quy định của nhà nước trên địa bàn Thị Trấn Hương ơn
3.3.3.2. Giá đất ở thực tế trên thị trường trên địa bàn Thị Trấn Hương Sơn
3.3.4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn Thị Trấn Hương Sơn giai đoạn 2013 - 2014
3.3.4.1. Ảnh hưởng của yếu tố vị trí đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Hương Sơn
3.3.4.2. Ảnh hưởng của yếu tố hình thể, chiều rộng mặt tiền đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Hương Sơn
3.3.4.3. Ảnh hưởng của một số yếu tố khác đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Hương Sơn
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp
3.4.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp
3.4.3. Phương pháp điều tra theo mẫu phiếu
3.4.4. Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu
3.4.5. Phương pháp so sánh, đối chiếu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thị trấn Hương Sơn
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.1.1. Vị trí địa lý
4.1.1.2. Địa hình, địa mạo
4.1.1.3. Khí hậu
4.1.1.4. Thủy văn
4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
4.1.2.1. Thực trạng phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế-xã hội
4.1.2.2. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
4.2. Công tác quản lý đất đai của thị trấn Hương Sơn
4.2.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện
4.2.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính
4.2.3. Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất
4.2.4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
4.2.5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất
4.2.6. Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính
4.2.7. Thống kê, kiểm kê đất đai
4.2.8. Quản lý tài chính về đất đai
4.2.9. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai
4.3. Giá đất ở trên địa bàn thị trấn Hương Sơn
4.3.1. Giá đất ở theo Quy định của Nhà nước trên địa bàn thị trấn Hương Sơn năm 2014
4.3.2. Giá đất ở thực tế trên địa bàn thị trấn Hương Sơn
4.4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Hương Sơn giai đoạn 2013 - 2014
4.4.1. Ảnh hưởng của yếu tố vị trí đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Hương Sơn
4.4.1.1. Kết quả điều tra giá đất đường phố VT I
4.4.1.2. Kết quả điều tra giá đất đường, phố VT II
4.4.1.3. Kết quả điều tra giá đất, đường phố VT III.
4.4.1.4. Kết quả điều tra giá đất đường, phố VT IV
4.4.2. Ảnh hưởng của yếu tố hình thể, chiều rộng mặt tiền đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Hương Sơn
4.4.3. Một số yếu tố khác tác động đến giá đất ở trên địa bàn thị trấn Hương Sơn
PHẦN 5: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan