[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tri thức bản địa về khai thác và sử dụng tài nguyên cây thuốc của các cộng đồng dân tộc Nùng tại xã Hữu Khánh huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tri thức bản địa về khai thác và sử dụng tài nguyên cây thuốc của các cộng đồng dân tộc Nùng tại xã Hữu Khánh huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở thực hiện đề tài
2.2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.3. Tổng quan về khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
2.3.2. Dân sinh – kinh tê – xã hội
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu
3.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Kế thừa các tài liệu cơ bản
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.3. Phương pháp nghiên cứu thực vật học
3.4.4. Phương pháp nội nghiệp
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Xác định danh mục các loài cây của cộng đồng dân tộc Nùng tại xã Hữu Khánh
4.2. Tri thức bản địa trong việc khai thác, sử dụng các loài cây thuốc của cộng đồng dân tộc Nùng tại xã Hữu Khánh
4.3. Đặc điểm hình thái của một số loài cây thuốc tiêu biểu được người dân sử dụng phổ biến
4.4. Các loài cây thuốc và các bài thuốc cần được ưu tiên bảo tồn
4.4.1. Các loài cây thuốc cần được bảo tồn và nhân rộng
4.4.2. Các bài thuốc quan trọng cần được bảo tồn, nhân rộng
4.5. Đề xuất một số giải pháp trong công tác bảo tồn và nhân rộng các loài cây thuốc, bài thuốc của cộng đồng dân tộc Nùng
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan