[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu về khả năng sản xuất trứng của gà Lương phượng nuôi tại trại giống gia cầm Thịnh Đán tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu về khả năng sản xuất trứng của gà Lương phượng nuôi tại trại giống gia cầm Thịnh Đán tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Đặc điểm chung về gia cầm
2.1.2. Bản chất di truyền của các tính trạng sản xuất của gia cầm
2.1.3. Sức sống và khả năng kháng bệnh
2.1.4. Khả năng chuyển hóa thức ăn
2.1.5. Khả năng sinh sản của gia cầm và các yếu tố ảnh hưởng
2.1.6. Đặc điểm sinh học của trứng gia cầm
2.1.7. Nguồn gốc, đặc điểm, tính năng sản xuất của giống gà Lương phượng
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp theo dõi
3.5. Xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Nội dung, phương pháp và kết quả phục vụ sản xuất
4.1.1. Nội dung phục vụ sản xuất
4.1.2. Công tác chăn nuôi
4.1.3. Công tác thú y
4.1.4. Công tác khác
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Tỷ lệ nuôi sống
4.2.2. Khối lượng của gà thí nghiệm
4.2.3. Tuổi đẻ của gà
4.2.5. Tiêu thụ thức ăn của gà thí nghiệm
4.2.6. Tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng và 10 trứng giống
4.2.7. Chất lượng trứng giống
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan