[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng mô hình “Khu công nghiệp xanh” thí điểm tại khu công nghiệp Sông Công 1 Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng mô hình “Khu công nghiệp xanh” thí điểm tại khu công nghiệp Sông Công 1 Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Tổng quan về mô hình quản lý môi trường khu công nghiệp thân thiện môi trường (KCN TTMT)
2.1.1.1. Định nghĩa KCN TTMT
2.1.1.2. Các đặc điểm của KCN TTMT
2.1.1.3. Các mục tiêu của KCN TTMT
2.1.1.4. Các tiêu chí mô hình KCN TTMT
2.1.2. Hệ thống các tiêu chí phân loại KCN TTMT
2.1.3. Các lợi ích của Khu công nghiệp thân thiện môi trường
2.1.3.1. Lợi ích cho công nghiệp
2.1.3.2. Lợi ích cho môi trường
2.1.3.3. Lợi ích cho xã hội
2.1.4. Những rủi ro, thách thức và các cơ hội của KCNTTMT
2.1.4.1. Những rủi ro và thách thức:
2.1.4.2. Phát triển và hoạt động:
2.1.4.3. Các chính sách:
2.1.4.4. Cơ hội:
2.2. Cơ sở pháp lý của đề tài
2.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.3.1. Một số mô hình quản lý môi trường KCN trên Thế giới.
2.3.1.1. KCN Kalundborg - Đan Mạch
2.3.1.2. Khu công nghiệp sinh thái Fairfield, Baltimore, Mariland, USA
2.3.1.3. Tập đoàn Guitang (Quảng Đông - Trung Quốc)
2.3.2. Các mô hình quản lý môi trường KCN ở Việt Nam
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Tổng quan về KCN Sông Công 1.
3.3.2. Hoạt động công nghiệp và các tác động của hoạt động công nghiệp tới môi trường của KCN Sông Công I
3.3.3. Xác định các mô hình KCN TTMT có thể áp dụng tại KCN Sông Công 1
3.3.4. Xây dựng mô hình và lợi ích của việc xây dựng KCN Sông Công 1 thành KCN TTMT
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu, tổng hợp tài liệu
3.4.2. Phương pháp pháp nghiên cứu kế thừa tài liệu:
3.4.3. Phương pháp chuyên gia:
3.4.4. Phương pháp đánh giá xử lý số liệu
3.4.5. Phương pháp liệt kê danh mục các tiêu chí TTMT
3.4.5.1. Hệ thống các tiêu chí đánh giá mức độ TTMT thực tế của KCN
3.4.5.2. Hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ phát triển ứng dụng KHCN tại KCN
3.4.5.3. Hệ thống tiêu chính đánh giá về hiện trạng tài nguyên và môi trường tại KCN
3.4.6.Phương pháp ma trận môi trường (EMA)
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tổng quan về KCN Sông Công 1
4.1.1. Thông tin về nhà đầu tư KCN Sông Công 1
4.1.2. Vị trí địa lý của khu công nghiệp
4.1.3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xung quanh của KCN
4.1.3.1. Điều kiện tự nhiên
4.2.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. Hoạt động công nghiệp và các tác động của hoạt động công nghiệp tới môi trường của KCN Sông Công 1
4.2.1. Hoạt động công nghiệp tại KCN Sông Công 1
4.2.2. Các tác động của hoạt động công nghiệp tới môi trường KCN Sông Công 1
4.2.2.1. Tác động đến môi trường vật lý
4.2.2.2. Tác động đến môi trường văn hoá xã hội
4.3. Xác định các mô hình KCN TTMT có thể áp dụng tại KCN Sông Công 1
4.3.1. Xác định các mô hình KCN TTMT có thể áp dụng tại KCN Sông Công 1
4.3.1.1. Mô hình KCN TTMT đơn cấp (FEIP low)
4.3.1.2. Mô hình KCN TTMT xanh - sạch - đẹp (FEIP hight)
4.3.1.3. Mô hình KCN TTMT hỗn hợp nửa sinh thái (EIP low)
4.3.1.4. Mô hình KCN TTMT sinh thái (EIP hight)
4.3.2. Lựa chọn mô hình chuyển đổi KCN Sông Công 1 thành KCN TTMT
4.3.3. Các đặc tính, tiêu chuẩn của mô hình KCN TTMT Sông Công 1
4.3.3.1. Đặc tính của mô hình KCN TTMT Sông Công1
4.3.3.2. Tiêu chuẩn của mô hình KCN TTMT Sông Công 1
4.3.4. Mô hình kỹ thuật tổng quát KCN TTMT Sông Công 1
4.3.4.1. Đề xuất mô hình công nghệ và quản lý môi trường KCN TTMT Sông Công 1
4.3.3.2. Thuyết minh cho mô hình công nghệ và quản lý môi trường KCN TTMT Sông Công 1
4.3.5. Những phân tích và đánh giá cơ bản về mô hình KCN TTMT
4.3.5.1. Những phân tích tổng hợp về mô hình KCN TTMT Sông Công 1
4.3.5.2. Những đánh giá tổng hợp về mô hình KCM TTMT Sông Công 1
4.4. Xây dựng mô hình và lợi ích của việc xây dựng KCN Sông Công 1 thành KCN TTMT
4.4.1. Xác định các bước và nội dung thực hiện mô hình KCN TTMT Sông Công 1
4.4.1.1. Bước khởi đầu
4.4.1.2. Các bước đầu tư xây dựng mô hình KCN TTMT Sông Công 1 bậc trung bình (phân loại 1A)
4.4.1.3. Các bước đầu tư xây dựng mô hình KCN TTMT Sông Công 1 đơn cấp (phân loại 2B, 2C. 2D)
4.4.1.4. Các bước đầu tư xây dựng mô hình KCN TTMT Sông Công 1 xanh - sạch - đẹp (Phân loại 3Đ)
4.4.1.5. Các bước đầu tư xây dựng mô hình KCN TTMT Sông Công 1 bậc hỗn hợp nửa sinh thái và sinh thái
4.4.2. Lợi ích của việc xây dựng KCN Sông Công 1 thành KCN TTMT
4.4.2.1. Lợi ích về kinh tế - xã hội
4.4.2.2. Lợi ích về kỹ thuật
4.4.2.3. Lợi ích về môi trường
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan