[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực hiện công tác thống kê kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại thị trấn Yên Lạc huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 – 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Thực hiện công tác thống kê kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại thị trấn Yên Lạc huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 – 2015
MỤC LỤC
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Khái niệm về thống kê, kiểm kê đất đai
2.1.2. Nội dung của thống kê, kiểm kê đất đai
2.1.3. Cơ sở lí luận
2.1.4. Cơ sở pháp lý
2.2. Các quy định của pháp luật đất đai về thống kê, kiểm kê đất đai
2.2.1. Quy định của Luật Đất đai năm 2003
2.2.2. Quy định của Luật Đất đai năm 2013
2.2.3. Một số quy định về kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
PHẦN III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu
3.4.3. Phương pháp quản lý và khai thác hồ sơ địa chính
3.4.4. Phương pháp pháp chuyên gia
3.4.5. Phương pháp điều tra thực địa
3.5. Trình tự thống kê, kiểm kê lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
3.5.1. Trình tự thực hiện thống kê đất đai (theo thông tư 28_2014_Bộ Tài nguyên môi trường)
3.5.2. Trình tự thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
PHẤN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội thị trần Yên Lạc
4.1.1. Vị trí địa lý
4.1.2. Địa hình, địa mạo
4.1.3. Khí hậu
4.1.4. Thuỷ văn
4.1.5. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.2. các nguồn tài nguyên khác
4.2.1. Tài nguyên đất
4.2.2. Tài nguyên nước
4.2.3. Tài nguyên nhân văn
4.2.4. Cảnh quan môi trường
4.3. Kiểm kê hiện trạng sử dụng đất tại thị trấn Yên Lạc.
4.3.1. Thực trạng kiểm kê tổng diện tích tự nhiên
4.3.2. Thực trạng kiểm kê đất đai theo mục đích sử dụng
4.4. Thực trạng thống kê biến động đất đai tại thị trấn Yên Lạc huyện Yên Lạc
4.4.1. Tổng diện tích đất tự nhiên
4.4.2. Đất nông nghiệp
4.4.4. Đất chuyên dùng
4.4.5. Biến động đất ở
4.4.6. Biến động đất chưa sử dụng
4.5. Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính thị trấn yên lạc - huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc
4.5.1. Công đoạn chuẩn bị
4.5.2. Thành lập bản đồ nền từ bản đồ địa chính
4.5.3. Nhân sao bản đồ nền và bản đồ địa chính, vạch tuyến khảo sát thực địa
4.5.4. Công tác ngoại nghiệp
4.5.5. Công đoạn chỉnh sửa, chuyển vẽ kết quả điều tra, bổ sung thực địa lên bản đồ nền dạng số để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
4.5.6. Chạy sửa lỗi
4.5.7. Tạo vùng Polygon
4.5.8. In bản đồ
4.5.9. Kiểm tra, chỉnh sửa
4.6. Thuận lợi khó khăn, trong việc thực hiện thống kê, kiểm kê thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thị trấn Yên Lạc
4.6.1. Thuận lợi
4.6.2. Khó khăn
PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan