[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tình hình chăn nuôi lợn nái sinh sản và phòng trị bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch xã Ba Trại huyện Ba Vì Thành phố Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Tình hình chăn nuôi lợn nái sinh sản và phòng trị bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch xã Ba Trại huyện Ba Vì Thành phố Hà Nội
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái
2.1.2. Kỹ thuật chăn nuôi lợn con theo mẹ
2.1.3. Sinh lý tiết sữa của lơn nái
2.1.4. Những đặc điểm của lợn con giai đoạn theo mẹ
2.1.5. Đặc điểm bệnh phân trắng lợn con
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu
3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi
3.4.3. Phương pháp theo dõi và xác định các chỉ tiêu
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Tình hình đẻ của đàn lợn nái tại trại
4.2.2. Số lượng lợn con của các loại lợn nái
4.2.3. Chất lượng lợn con của các loại lợn nái
4.2.4. Tình hình cảm nhiễm bệnh sinh sản sau đẻ của các loại lợn nái
4.2.5. Tình hình lợn con mắc bệnh phân trắng
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan