[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tình hình mắc bệnh sinh sản và phương pháp điều trị cho đàn nái nuôi tại xí nghiệp lợn giống Phù Đổng thuộc Công ty TNHH MTV giống gia súc Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Tình hình mắc bệnh sinh sản và phương pháp điều trị cho đàn nái nuôi tại xí nghiệp lợn giống Phù Đổng thuộc Công ty TNHH MTV giống gia súc Hà Nội
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1 Đại cương về giải phẫu sinh lý sinh dục và sinh sản của lợn cái
2.1.2. Một số hiểu biết về bệnh sinh sản
2.1.3. Một số hiểu biết về thuốc sử dụng trong đề tài
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp đánh giá tình hình mắc bệnh sinh sản ở đàn lợn nái sinh sản
3.4.2. Phương pháp chẩn đoán một số bệnh sinh sản
3.4.3. Phương pháp đánh giá kết quả điều trị bệnh sinh sản ở đàn lợn nái của phác đồ điều trị sử dụng trong đề tài
3.4.4. Công thức tinh toán từng chỉ tiêu
3.4.5. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả phục vụ sản xuất
4.2. Kết quả nghiên cứu khoa hoa học
4.2.1. Tình hình mắc bệnh sinh sản ở đàn lợn nái của Xí nghiệp
4.2.2. Tỷ lệ mắc bệnh sinh sản theo giống lợn
4.2.3. Tỷ lệ mắc một số bệnh sinh sản ở lợn nái theo lứa đẻ
4.2.4. Tỷ lệ lợn nái mắc một số bệnh sinh sản theo tháng/năm
4.2.5. Kết quả điều trị
4.2.6. Chi phí sử dụng thuốc trong điều trị
4.2.7. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của lợn nái sau khi điều trị
Phần 5: KẾT QUẢ VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan