[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tình hình mắc bệnh tiêu chảy ở lợn con giai đoạn từ 21 đến 56 ngày tuổi và thử nghiệm hai phác đồ điều trị bệnh tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Tình hình mắc bệnh tiêu chảy ở lợn con giai đoạn từ 21 đến 56 ngày tuổi và thử nghiệm hai phác đồ điều trị bệnh tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Đặc điểm sinh lý của lợn con
2.1.2. Những hiểu biết về bệnh tiêu chảy lợn con
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nuớc
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nuớc
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước.
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu.
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp điều tra và theo dõi lâm sàng
3.4.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.3. Các chỉ tiêu theo dõi
3.4.4. Phương pháp xác định các chỉ tiêu.
3.4.5. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tình hình mắc bệnh tiêu chảy ở lợn con giai đoạn từ 21-56 ngày tuổi tại trại lợn Khánh Lan
4.1.1. Tỉ lệ lợn con mắc bệnh tiêu chảy theo đàn và theo cá thể
4.1.2. Tỉ lệ lợn con mắc bệnh tiêu chảy theo lứa tuổi
4.1.3. Tỷ lệ lợn con mắc bệnh tiêu chảy theo tính biệt
4.1.4. Tỷ lệ lợn con mắc bệnh tiêu chảy qua các tháng theo dõi
4.1.5. Tỉ lệ lợn con mắc bệnh tiêu chảy theo mùa vụ
4.1.6. Tỷ lệ lợn con chết do mắc bệnh tiêu chảy theo ngày tuổi
4.1.7. Một số biểu hiện lâm sàng của lợn con khi mắc bệnh tiêu chảy
4.2. So sánh hiệu quả điều trị bệnh tiêu chảy lợn con của hai phác đồ điều trị đã thử nghiệm
4.2.1. Kết quả điều trị bệnh tiêu chảy lợn con của hai phác đồ điều trị bệnh
4.2.2. So sánh chi phí và hiệu quả điều trị bệnh tiêu chảy lợn con của hai phác đồ điều trị đã thử nghiệm
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan