[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tình hình mắc hội chứng hô hấp ở đàn lợn thịt nuôi trong trại gia công của Công ty Cổ phần CP Việt Nam tại xã Hợp Châu huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp phòng trị

[/kythuat]
[tomtat]
Tình hình mắc hội chứng hô hấp ở đàn lợn thịt nuôi trong trại gia công của Công ty Cổ phần CP Việt Nam tại xã Hợp Châu huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp phòng trị
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Vai trò, chức năng sinh lý của bộ máy hô hấp
2.1.2. Hội chứng hô hấp ở lợn
2.1.3. Nguyên tắc, phương pháp phòng và điều trị hội chứng hô hấp ở lợn
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Các chỉ tiêu theo dõi
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu
3.5. Phương pháp tính các chỉ tiêu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác chăn nuôi
4.1.2. Công tác thú y
4.1.3. Công tác chẩn đoán và điều trị bệnh
4.1.4. Công tác khác
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Kết quả theo dõi tỷ lệ lợn mắc hội chứng hô hấp theo đàn và theo cá thể
4.2.2. Kết quả theo dõi tỷ lệ mắc hội chứng hô hấp theo tuổi ở lợn thịt
4.2.3. Kết quả theo dõi tỷ lệ lợn mắc hội chứng hô hấp theo các tháng
2.4.4. Kết quả theo dõi tỷ lệ mắc hội chứng hô hấp theo tính biệt
4.2.5. Kết quả theo dõi tỷ lệ lợn chết do mắc hội chứng hô hấp
4.2.6. Kết quả theo dõi những biểu hiện lâm sàng của lợn mắc bệnh
4.2.7. Kết quả theo dõi bệnh tích của lợn mắc bệnh
4.2.8. Kết quả theo dõi hiệu quả điều trị của 2 loại thuốc tylogenta và vetrimoxin L.A ở lợn mắc hội chứng hô hấp
Phần 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan