[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS trong nghiên cứu tác động của con người đến rừng ngập mặn trên địa bàn huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS trong nghiên cứu tác động của con người đến rừng ngập mặn trên địa bàn huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.2. Cở sở pháp lý
2.3. Tổng quan về sự phân bố Rừng ngập mặn
2.3.1. Khái quát tình hình phân bố và sử dụng rừng ngập mặn ở trên thế giới và Việt Nam
2.3.2. Quan điểm sử dụng Rừng ngập mặn bền vững
2.4. Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý - GIS
2.4.1. Hệ thống thông tin địa lý (GIS - Geographic Informaton system)
2.4.2. Tình hình ứng dụng GIS trên thế giới
2.4.3. Tình hình ứng dụng GIS ở Việt Nam
2.4.4. Giới thiệu phần mềm GIS được sử dụng trong đề tài
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu của đề tài
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của vùng nghiên cứu
3.3.2. Xác định các yếu tố tác động của con người đến rừng ngập mặn trên địa bàn huyện Tiên Yên
3.3.3. Xây dựng bản đồ tác động của con người đến rừng ngập mặn huyện Tiên Yên bằng công nghệ GIS
3.3.4. Phân tích ứng dụng GIS trên bản đồ tổng hợp tác động của con người đến RNM
3.3.5. Các giải pháp khả thi nhằm phục hồi, bảo vệ và phát triển RNM
3.4. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Tiên Yên
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Khái quát về kinh tế - xã hội huyện Tiên Yên
4.1.3. Dân số, lao động
4.2. Thực trạng trong công tác quản lý và sử dụng rừng ngập mặn trên địa bàn huyện
4.3. Kết quả tổng hợp ý kiến của người dân về tác động của con người đến rừng ngập mặn trên địa bàn huyện Tiên Yên
4.4. Ứng dụng phần mềm mapinfo xây dựng CSDL các tác động của con người đến rừng ngập mặn trên địa bàn huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh
4.4.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính
4.4.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian
4.4.3. Xây dựng dữ liệu minh họa vị trí trong Mapinfo
4.4.4. Hoàn thiện, kiết xuất bản đồ tổng hợp tác động của con người tới RNM huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh
4.5. Phân tích ứng dụng GIS trên bản đồ tổng hợp tác động của con người đến RNM
4.5.1. Đánh giá tổng hợp các nguồn tác động của con người đến RNM
4.5.2. Đánh giá khả năng ứng dụng của bản đồ tổng hợp tác động của con người đến RNM trong thực tế
4.5.3. Đánh giá khả năng ứng dụng của phần mềm MapInfo trong xây dựng bản đồ tổng hợp tác động của con người đến RNM huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
4.5.4. Các giải pháp khả thi nhằm phục hồi, bảo vệ và phát triển RNM
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan