[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS trong quản lý cây xanh đô thị tại phường Phan Đình Phùng thành Phố Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS trong quản lý cây xanh đô thị tại phường Phan Đình Phùng thành Phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài.
2.2. Cở sở pháp lý.
2.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước.
2.4. Tổng quan công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS).
2.5. Cơ sở lý thuyết về hệ thống thông tin địa lý.
2.6. Giới thiệu chung về phần mềm MapInfo [9].
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Phạm vi, đối tượng, địa điểm và thời gian thực hiện.
3.2. Nội dung nghiên cứu.
3.4. Phương pháp nghiên cứu.
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tài nguyên và môi trường.
4.2. Hiện trạng cây xanh đô thị trên địa bàn phường Phan Đình Phùng.
4.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu cây xanh tại phường Phan Đình Phùng.
4.4. Phân tích ứng dụng GIS trên bản đồ cây xanh.
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan