[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng hệ thống phần mềm Famis và ViLIS 1.0 vào quản lý hồ sơ địa chính xã Đại Hóa huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng hệ thống phần mềm Famis và ViLIS 1.0 vào quản lý hồ sơ địa chính xã Đại Hóa huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Quản lý nhà nước về đất đai
2.1.1. Cơ sở khoa học
2.1.2. Hồ sơ địa chính
2.2. Tổng quan một số phần mềm sử dụng trong đề tài
2.2.1. Phần mềm Microstation SE
2.2.2. Phần mềm Famis
2.2.3. Giới thiệu chung về phần mềm VILIS 1.0
2.3. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai
2.3.1. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai trên thế giới
2.3.2. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai ở Việt Nam
2.3.3. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai ở địa phương
2.4. Đánh giá chung về tổng quan tài liệu
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và sử dụng đất tại xã Đại Hóa - huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang
3.3.2. Ứng dụng hệ thống phần mềm Famis - VILIS 1 0 vào quản lý Hồ sơ địa chính
3.4. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
4.1.1. Điều kiện tự nhiên
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường
4.1.4. Tình hình quản lý và sử dụng đất
4.2. Ứng dụng hệ thống phần mềm Famis - VILIS 1.0 vào quản lý hồ sơ địa chính
4.2.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu đầu vào
4.2.2. Quản lý và khai thác hồ sơ địa chính bằng phần mềm VILIS 1.0 tại địa phương
4.2.3. Nhận xét và đánh giá kết quả việc ứng dụng công nghệ phần mềm VILIS 1.0
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan