[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu giá đất ở đô thị từ năm 2009 - 2014 tại địa bàn Thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu giá đất ở đô thị từ năm 2009 - 2014 tại địa bàn Thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1 MỞ ĐẦU
Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Các khái niệm có liên quan
2.1.1. Tổng quan về GIS - Geographic Information System
2.1.2. Cơ sở dữ liệu (CSDL)
2.2. Các phần mềm tin học chuyên ngành quản lí đất đai trong việc thành lập bản đồ
2.2.1. Phần mềm MapInfo
2.2.2. Phần mềm MicroStation
2.2.3. Phần mềm AutoCad
2.3. Thư viện bản đồ số
2.3.1. Google Maps
2.3.2. Google Earth
2.3.3. Phần mềm Map Puzzle
2.4. Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Tài nguyên - Môi trường
2.5. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.5.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.5.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2.2. Thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Điều tra cơ bản
3.3.2. Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất
3.3.3. Ứng dụng phần mềm MapInfo xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất ở đô thị Thành phố Thái Nguyên
3.3.4. Đánh giá khả năng khai thác cơ sở dữ liệu giá đất ở đô thị Thành phố Thái Nguyên
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.4.2. Phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ
3.4.3. Phương pháp thống kê, xử lý số liệu
3.4.4. Phương pháp chuyên gia
3.4.5. Phương pháp đo GPS
Phần 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều tra cơ bản
4.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên
4.1.2. Khái quát về kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên
4.1.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
4.1.4. Thực trạng công tác quản lý đất đai
4.2. Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất ở đô thị TP Thái Nguyên
4.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất ở đô thị tại TP Thái Nguyên
4.3.1. Thu thập nội dung thông tin dữ liệu
4.3.2. Phân tích nội dung dữ liệu
4.3.3. Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu
4.3.4. Xây dựng danh mục (data catalog)
4.3.5. Chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu
4.3.6. Nhập dữ liệu
4.3.7. Biên tập dữ liệu
4.3.8. Kiểm tra sản phẩm
4.4. Ứng dụng phần mềm MapInfo xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất ở đô thị
4.4.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian
4.4.2. Đánh giá chất lượng bản đồ
4.4.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính
4.4.4. Xây dựng dữ liệu minh họa vị trí trong MapInfo
4.4.5. Cập nhật vị trí biến động giá đất
4.5. Ứng dụng phần mềm MapInfo xây dựng biểu đồ diễn biến giá đất
4.5.1. Tạo biểu đồ diễn biến
4.5.2. Chỉnh sửa, hoàn thiện
4.6. Ứng dụng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và cung cấp thông tin giá đất
4.6.1. Tìm kiếm thông tin.
4.6.2. Truy xuất dữ liệu.
4.6.3. Quản lý thông tin thuộc tính.
4.6.4. Xây dựng bản đồ chuyên đề.
4.6.5. Đánh giá diễn biến giá đất ở đô thị làm phục vụ công tác xây dựng khung giá đất năm 2015 và các năm tiếp theo
4.7. Nhận xét chung
Phần 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan