[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng hệ trợ giúp quyết định phục vụ công tác đền bù giải tỏa đất đai tại thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng hệ trợ giúp quyết định phục vụ công tác đền bù giải tỏa đất đai tại thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGHIÊN CỨU CÁC HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH
1.1. Hệ trợ giúp quyết định.
1.2. Hệ thống trợ giúp quyết định thông minh.
Chương 2: ỨNG DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC ĐỀN BÙ GIẢI TỎA
2.1. Khảo sát hiện trạng.
2.1.1. Giới thiệu về hệ thống tổ chức đơn vị.
2.1.2. Phân tích quy trình và thực trạng công tác đền bù giải tỏa.
2.1.3. Giải pháp xây dựng và kịch bản hệ thống hỗ trợ ra quyết định.
2.2. Triển khai ứng dụng cây quyết định.
2.2.1. Phân tích dữ liệu.
2.2.2. Triển khai giải thuật ID3.
2.2.3. Xây dựng cây quyết định.
2.3. Nhận xét, đánh giá.
2.3.1. Nhận xét về cây quyết định đền bù giải tỏa.
2.3.2. Đánh giá về cây quyết định đền bù giải tỏa.
Chương 3: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG
3.1. Cài đặt chương trình.
3.2. Cài đặt cơ sở dữ liệu.
3.2.1. CSDL huấn luyện cây quyết định.
3.2.2. CSDL kiểm tra, xử lý.
3.3. Xây dựng giao diện và chức năng hệ thống.
3.3.1. Giao diện chương trình.
3.3.2. Các chức năng của hệ thống.
3.4. Thử nghiệm hệ thống.
3.4.1. Huấn luyện cây quyết định.
3.4.2. Áp dụng cây quyết định.
3.5. Nhận xét, đánh giá khi triển khai ứng dụng.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan