[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng logic mờ xây dựng hệ trợ giúp tư vấn hướng nghiệp

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng logic mờ xây dựng hệ trợ giúp tư vấn hướng nghiệp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Khái niệm logic mờ.
1.2. Lý thuyết logic mờ.
1.3. Quan hệ mờ.
1.4. Mệnh đề mờ và luật mờ.
1.5. Hệ chuyên gia mờ.
1.6. Kết luận chương.
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRỢ GIÚP TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP
2.1. Khái niệm nghề nghiệp và hướng nghiệp.
2.2. Hiện trạng trường Cao đẳng nghề trung bộ.
2.3. Phân tích hệ thống.
2.3.1. Hệ trợ giúp tư vấn hướng nghiệp.
2.3.2. Đặc tả đầu vào/đầu ra và yêu cầu của hệ thống.
2.3.3. Phương pháp xây dựng hệ thống.
2.3.4. Tóm tắt các bước xây dựng hệ thống.
2.4. Kết luận chương.
Chương 3: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG
3.1. Chọn môi trường và công cụ.
3.2. Cài đặt hệ thống.
3.2.1. Thuật tóa xây dựng CSDL và các lớp đối tượng.
3.2.2. Mô tả CSDL.
3.2.3. Mô tả chi tiết lớp đối tượng.
3.2.4. Cài đặt giao diện hệ thống.
3.3. Thử nghiệm và đánh giá kết quả.
3.3.1. Thử nghiệm.
3.3.2. Đánh giá kết quả.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan