[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng logic mờ xây dựng hệ trợ giúp chẩn đoán bệnh thần kinh - tâm thần

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng logic mờ xây dựng hệ trợ giúp chẩn đoán bệnh thần kinh - tâm thần
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tìm hiểu logic mờ.
1.2. Hệ thống dựa trên tập luật mờ.
1.3. Hệ chuyên gia mờ.
1.4. Các tiếp cận bệnh thân kinh.
1.5. Một số bệnh thần kinh tâm thần phổ biến.
Chương 2: ỨNG DỤNG LOGIC MỜ XÂY DỰNG HỆ TRỢ GIÚP CHUẨN ĐOÁN BỆNH THẦN KINH – TÂM THẦN
2.1. Mô tả hệ thống.
2.2. Thu thập dữ liệu.
2.3. Xây dựng và biễu diễn tri thức.
2.3.1.  Mô hình kiến trúc hệ thống.
2.3.2. Tham số hóa biến mờ.
2.3.3. Biểu diễn các triệu chứng.
2.3.4. Xây dựng cơ sở luật mờ cho hệ trợ giúp chuẩn đoán bệnh Thần kinh – Tâm thần.
2.4. Suy diễn.
2.4.1. Các phương pháp suy diễn.
2.4.2. Giải thuật suy diễn lùi.
2.4.3. Cơ chế suy diễn.
Chương 3: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM
3.1. Cài đặt chương trình.
3.2. Thử nghiệm hệ thống.
3.2.1. Đồ thị hàm thuộc của triệu chứng.
3.2.2. Dữ liệu thực nghiệm.
3.2.3. Giao diện chuẩn đoán của hệ trợ giúp Dinemis.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan