[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng kỹ thuật thu thập thông tin trên web để xây dựng hệ thống tổng hợp thông tin kinh tế xã hội

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng kỹ thuật thu thập thông tin trên web để xây dựng hệ thống tổng hợp thông tin kinh tế xã hội
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về khai phá dữ liệu.
1.2. Phân cụm tài liệu.
1.3. Thu thập thông tin trên web.
1.4. Khải sát một số phần mềm tổng hợp tin.
Chương 2: THIẾT KẾ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG THU THẬP THÔNG TIN KINH TẾ XÃ HỘI
2.1. Phân tích và xác định yêu cầu.
2.2. Mô hình hệ thống.
2.3. Giải pháp công nghệ sử dụng.
2.4. Phân tích thiết kế hệ thống.
Chương 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỔNG HỢP THÔNG TIN
3.1. Công cụ sử dụng.
3.2. Cài đặt CSDL.
3.3. Phát triển chương trình.
3.3.1. Xây dựng phân hệ Crawler.
3.3.2. Xây dựng phân hệ Extractor.
3.3.3. Xây dựng phân hệ xử lý dữ liệu.
3.3.4. Xây dựng cổng thông tin tổng hợp (portal).
3.4. Kết quả thử nghiệm hệ thống.
KẾT LUẬN   
[/tomtat]

Bài viết liên quan