[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng khai phá dữ liệu dự đoán khách hàng rời mạng viễn thông

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng khai phá dữ liệu dự đoán khách hàng rời mạng viễn thông
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN
1.1. Kho dữ liệu.
1.2. Khai phá dữ liệu.
1.3. Dự báo.
1.4. Một số nghiên cứu về khai phá dữ liệu trong viễn thông.
Chương 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
2.1. Mô tả ứng dụng.
2.1.1. Giới thiệu về EVNTelecom.
2.1.2. Phân tích yêu cầu.
2.2. Thiết kế hệ thống.
2.2.1. Mô hình tổng quát.
2.2.2. Phân tích thiết kế hệ thống.
2.2.3. Các bước xây dựng hệ thống.
2.3. Khai phá dữ liệu với Microsoft SQL Server 2005.
2.3.1. Microsoft SQL server 2005 Analysis Services.
2.3.2. OLE DB for Data Mining.
2.4. Một số thuật toán đặc biệt.
Chương 3: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
3.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu.
3.2. Xây dựng module khai phá dữ liệu.
3.2.1. Xây dựng mô hình.
3.2.2. Kiểm tra và đánh giá mô hình.
3.2.3. Triển khai mô hình.
3.2.4. Bảo trì mô hình.
3.3. Đánh giá kết quả.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan