[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bảo đảm tiền vay tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Bảo đảm tiền vay tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về bảo đảm tiền vay.
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến bảo đảm tiền quay.
1.3. Các tiêu chí đánh giá chất lượng bảo đảm tiền vay.
Chương 2: THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT QUẬN SƠN TRÀ, TP ĐÀ NẴNG
2.1. Khái quát về Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
2.2. Thực trạng bảo đảm tiền vay tại chi nhánh.
2.3. Đánh giá chung.
Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT QUẬN SƠN TRÀ, TP ĐÀ NẴNG
3.1. Định hướng hoạt động của Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
3.2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động BĐTV tại CN NHNo&PTNT Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan