[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bài toán tô màu và ứng dụng giải toán sơ cấp

[/kythuat]
[tomtat]
Bài toán tô màu và ứng dụng giải toán sơ cấp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KIẾN THỨC CƠ SỞ
1.1. Các khái niệm cơ bản.
1.2. Đường đi, chu trình và tính liên thông.
1.3. Đồ thị phẳng.
Chương 2: BÀI TOÁN TÔ MÀU ĐỒ THỊ
2.1. Giới thiệu.
2.2. Tô màu đỉnh.
2.2.1. Đồ thị đối ngẫu.
2.2.2. Các khái niệm cơ bản.
2.2.3. Một số định lí.
2.3. Thuật toán tô màu đỉnh.
2.4. Tô màu đồ thị phẳng.
2.4.1. Một số định lí về sắc số của đồ thị phẳng.
2.4.2. Một số ví dụ tìm sắc số đồ thị.
2.5. Tô màu cạnh.
2.6. Nguyên lý Dirichlet.
2.6.1. Mở đầu.
2.6.2. Nguyên lý Dirichlet tổng quát.
2.7. Số Ramsey.
Chương 3: ỨNG DỤNG
3.1. Ứng dụng tô màu đồ thị để giải quyết các vấn đề thực tế.
3.2. Một số bài tập liên quan đến sắc tố của đồ thị.
3.3. Ứng dụng tô màu đồ thị trong giải toán.
3.3.1. Một số khẳng định về tô màu đồ thị.
3.3.2. Một số bài toán áp dụng khác.
3.4. Mô tàu điểm trong mặt phẳng và trong không gian.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan