[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cô lập và nhận danh các hợp chất từ cao Ethyl acetate của địa y Roccella sinensis (Nyl.) Hale thu hái ở Bình Thuận - Trần Minh Dũng

[/kythuat]
[tomtat]
Cô lập và nhận danh các hợp chất từ cao Ethyl acetate của địa y Roccella sinensis (Nyl.) Hale thu hái ở Bình Thuận - Trần Minh Dũng
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ, BẢNG BIỀU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA Y
1.1.1. Định nghĩa và phân loại địa y
1.1.2. Vai trò của các hợp chất tự nhiên trong địa y [9]
1.1.3. Một số ứng dụng của địa y
1.2. HOẠT TÍNH CỦA CÁC HỢP CHẤT TỪ ĐỊA Y
1.2.1. Hoạt tính kháng virus của các hợp chất địa y[5]
1.2.2. Hoạt tính điều tiết tăng trưởng đối với thực vật bậc cao[5]
1.2.3. Hoạt tính kháng ung thư và kháng đột biến của các hợp chất địa y[5]
1.2.4. Hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm của các hợp chất địa y[5]
1.2.5. Các loại enzyme bị ức chế bởi các hợp chất của địa y[5]
1.3. NGHIÊN CỨU HÓA HỌC VỀ CÁC HỢP CHẤT CÓ TRONG ĐỊA Y
1.4. MÔ TẢ THỰC VẬT ROCCELLA SINESIS (NYL.) HALE
1.5. CÁC NGHIÊN CỨU HÓA HỌC TRONG CHI ROCCELLA
1.5.1. Các acid béo
1.5.2. Các hợp chất aliphatic vòng
1.5.3. Các carbohydrat
1.5.4. Các hợp chất carotenoid
1.5.5. Các hợp chất Chromane và Chromone
1.5.6. Các hợp chất depside
1.5.7. Các hợp chất dibenzofurane
1.5.8. Các hợp chất chứa N
1.5.10. Công thức hóa học các hợp chất
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM
2.1. HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ
2.1.1. Hóa chất
2.1.2. Thiết bị
2.2. KHẢO SÁT NGUYÊN LIỆU
2.3. ĐIỀU CHẾ CÁC LOẠI CAO
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất C0A
3.2. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất RS-A4
3.3. Khảo sát cấu trúc hóa học của hợp chất RS-A3
CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan